Biblioteca Sant Agustí

Normativa

Ordenança reguladora de l'ús de la Biblioteca Sant Agustí

Servei de préstec i gestió d'usuaris

Capítol 1. Objectiu

Article 1. Objectiu

La Biblioteca Sant Agustí, en compliment de la seva missió de biblioteca pública, té com a objectius principals facilitar instruments que ajudin a satisfer les necessitats d'informació, educació, cultura i lleure dels habitants de La Seu d'Urgell i la zona d'influència (comarca de l'Alt Urgell i de la baixa Cerdanya) i constituir-se en un espai de relació i sociabilitat, el centre d'accés a la informació i a la cultura local i comarcal i en un centre de promoció de la lectura.

Capítol 2. Accés i ús de les instal·lacions

Article 2. Normes d'accés

 1. La biblioteca és de lliure accés per a tots els ciutadans.
 2. En casos particulars, el responsable de la biblioteca, amb l'autoritat delegada de les institucions que la van crear, pot establir limitacions a aquest principi.
 3. Els menors de 7 anys només hi poden accedir acompanyats d'un responsable. En el cas de quedar-se sols, la biblioteca no es responsabilitza del control de la sortida dels nens ni dels danys que puguin patir.
 4. Les persones que vulguin accedir a la biblioteca han de dipositar les bosses, carteres i altres objectes a les taquilles de l'entrada, o al lloc que se'ls indiqui. Només es podrà entrar a la biblioteca amb material per escriure.
 5. Està prohibit entrar a la biblioteca amb aparells reproductors de so.
 6. Els telèfons mòbils s'han de desconnectar abans d'entrar a les instal·lacions.

Article 3. Ús de les instal·lacions

 1. A la biblioteca no està permès:
  1. Menjar, beure ni fumar.
  2. Fer actes que destorbin els usuaris.
  3. Escriure o fer senyals en qualsevol llibre, revista o altres documents.
  4. Malmetre o maltractar qualsevol del béns —mobles i immobles— que integren el conjunt de la biblioteca.
  5. Reservar places de lectura.
 2. La biblioteca no es responsabilitza dels béns personals de l'usuari.
 3. Un cop acabada la consulta de qualsevol document, cal deixar-lo als llocs destinats a aquest ús.
 4. Per tal de no alterar la bona harmonia i convivència entre els usuaris de les diferents zones de la biblioteca, els usuaris han de mantenir una actitud correcta i de no provocar sorolls innecessaris.

Article 4. Secció d'audiovisuals

 1. Els horaris d'accés a la secció d'audiovisuals són els següents: de dilluns a divendres per a majors de 14 anys i els dissabtes lliure a usuaris de totes les edats.
 2. Per utilitzar els serveis d'audició i visualització que s'ofereixen en aquesta secció, cal deixar el carnet de préstec al responsable d'aquesta sala.

Article 5. Secció de referència

 1. La finalitat d'aquesta sala és la consulta de llibres per a adults, especialment obres de referència, diccionaris, enciclopèdies, atles, etc., i es prioritza aquesta utilització per sobre la d'estudi exclusivament.
 2. L'accés és per als usuaris majors de 12 anys.

Article 6. Sala polivalent

 1. La sala polivalent és l'espai de la biblioteca destinat a activitats de promoció de la lectura, i de promoció del propi servei de biblioteca pública. Puntualment la biblioteca podrà oferir aquesta zona, a més, com a sala d'estudi.
 2. En cas que s'ofereixi com a sala d'estudi, l'accés per aquest ús serà només pels usuaris majors de 14 anys i només s'hi podrà treballar amb el material d'estudi propi. La consulta i utilització dels diferents documents de la biblioteca s'ha de fer en les altres àrees.

Capítol 3. Servei de préstec a usuaris

Article 7. Servei de préstec

El servei de préstec facilita que els usuaris puguin treure un determinat nombre de documents durant un període de temps limitat.

Article 8. Material de préstec

 1. Tots els materials que integren el fons de la biblioteca poden ser objecte de préstec, a excepció de:
  1. Algunes obres de referència o aquelles obres de consulta habitual i d'ús freqüent a sala.
  2. Documents moderns exhaurits o difícilment reemplaçables o que tenen caràcter d'únics.
  3. Les obres del fons de reserva.
  4. Els diaris i el darrer número de cada revista.
 2. En qualsevol cas la biblioteca identifica visualment el material exclòs de préstec. Alguns d'aquests documents poden estar subjectes a un règim de préstec especial o restringit de caps de setmana o dies festius.

Article 9. Obtenció del carnet de préstec

 1. Per accedir al servei de préstec, l'usuari ha de fer-se el carnet, que és gratuït.
 2. Per a obtenir el carnet, l'usuari ha de facilitar les seves dades personals (nom, adreça, telèfon i número de DNI si el té) i acreditar-les presentant qualsevol document oficial apropiat (DNI, carnet de conduir o passaport). En el cas d'usuaris menors de 14 anys que no el tinguin, caldrà aportar una autorització de les persones responsables (pare, mare o tutor).
 3. Poden fer-se el carnet les persones que resideixen a la zona de servei de la biblioteca (La Seu d'Urgell, comarca de l'Alt Urgell i la baixa Cerdanya).
 4. En cas de pèrdua del carnet, l'usuari, per obtenir el segon o següents carnets, haurà d'abonar a la biblioteca el seu valor.
 5. La validesa del carnet és indefinida sempre que l'usuari mantingui la residència a la zona de servei de la Biblioteca. Els titulars del carnet han de comunicar els canvis de domicili.
 6. Les persones que estiguin a la zona de servei de la Biblioteca al punt 3 per un temps limitat i vulguin accedir al servei de préstec, poden obtenir un carnet temporal. En aquest cas, hauran de fer un dipòsit de 12 euros per garantir el compliment d'aquesta normativa. Aquest dipòsit se'ls retornarà un cop retornin el carnet si no tenen obligacions pendents amb la Biblioteca.
 7. El carnet de préstec en qualsevol de les seves modalitats és intransferible i no el pot utilitzar cap persona fora del titular.

Article 10. Característiques del préstec

 1. Per a accedir al servei de préstec, cal presentar el carnet de la Biblioteca.
 2. Els usuaris de més de 14 anys només podran tenir retirats simultàniament un màxim de 8 documents, entre els que hi haurà un màxim de 4 audiovisuals i 4 revistes.
 3. Els usuaris de menys de 14 anys només podran tenir retirats simultàniament un màxim de 4 documents, entre els que hi haurà, com a màxim, 1 vídeo, 1 CD i 2 revistes o llibres.
 4. Els usuaris que tinguin carnet temporal podran endur-se només un document.
 5. Del nombre total de documents que els usuaris poden endur-se d'una sola vegada.
 6. La durada màxima normal del préstec és de dues setmanes per als llibres i d'una setmana per als audiovisuals i les revistes.
 7. Aquest préstec es pot prorrogar fins a dues vegades per períodes iguals si el document no s'ha reservat.
 8. El préstec a entitats és de fins a 50 documents i durant un termini màxim de 45 dies.
 9. El nombre de documents i la durada del préstec pot variar en casos excepcionals, que determinarà el responsable de la Biblioteca.
 10. El servei de préstec finalitza un quart d'hora abans de tancar la biblioteca.

Article 11. Devolució del préstec

 1. La biblioteca requerirà l'usuari que hagi rebut una obra en préstec i no la retorni dins el període indicat. Mentre el lector no hagi complert el requeriment, queda suspès del servei de préstec.
 2. El retard en la devolució de les obres és una infracció que serà sancionada de la forma següent:
  1. Per l'acumulació de 30 dies de retard en un període de 6 mesos, una sanció de dos mesos de suspensió de l'ús del servei de préstec.
  2. Per retards superiors, la sanció és equivalent al doble del temps de retard.
  3. L'usuari que de manera reiterada incompleixi els terminis de devolució de les obres en préstec pot quedar exclòs del servei de préstec per un temps a determinar pel responsable de la biblioteca.
  4. En cas que s'hagi requerit a un usuari tres cops en el termini de 3 mesos perquè retorni un mateix préstec, l'usuari haurà d'abonar el cost dels requeriment, que es fixa en 6 euros.
  5. Si l'usuari no abona l'import esmentat al punt anterior, no podrà obtenir préstec de documents fins que el pagui.
  6. A partir d'aquest termini de 3 mesos, es publicarà el nom de l'usuari al tauló d'anuncis de la biblioteca.
 3. El lector que rep una obra en préstec ha de vetllar per la seva integritat i bona conservació i advertir al personal de la Biblioteca de qualsevol desperfecte que hi observi.
 4. L'usuari que retorni un document malmès o no el retorni, si no és per causa justificada, està obligat a restituir-lo per un altre exemplar de la mateixa edició, o si aquest està exhaurit, lliurar a la biblioteca el valor de l'obra segons valoració ISBN. Si no ho fa dins el termini de 3 mesos, se li aplicarà el que preveuen els apartats e i f del punt anterior.
 5. En el cas que incompleixi aquesta obligació en el període de 30 dies, l'usuari queda exclòs de l'ús de la biblioteca per un temps a determinar pel responsable de la biblioteca.

Article 12. Reserva de documents en préstec

 1. Els usuaris poden reservar documents que estan prestats. Per a fer-ho només cal que ho comuniquin al personal de la biblioteca.
 2. En el supòsit de més d'una reserva, s'establirà un ordre segons les dates de sol·licitud.
 3. Les reserves caduquen després de 7 dies d'haver fet l'avís a l'usuari sol·licitant.

Capítol 4. Préstec interbibliotecari

Secció 1a. Característiques generals

Article 13. Finalitat

El servei de préstec interbibliotecari té per finalitat permetre proporcionar als usuaris documents originals o reproduccions d'originals que no es troben en la Biblioteca Sant Agustí i, al mateix temps, que altres biblioteques puguin accedir als documents de la Biblioteca Sant Agustí.

Article 14. Fòrmules

 1. La Biblioteca Sant Agustí actua com a peticionària quan els seus usuaris demanen documents que no té i que ha de demanar a una altra biblioteca.
 2. Actua com a subministradora quan rep peticions de documents d'altres biblioteques.
 3. En casos especials per la freqüència de la relació o i l'interès dels fons, la Comissió Municipal de Govern podrà acordar subscriure convenis amb altres biblioteques per regular més detalladament el préstec interbibliotecari.

Secció 2a. Actuació com a subministradora

Article 15. Documents prestables

Els documents que es poden prestar en préstec interbibliotecari són els mateixos que els que poden ser objecte de préstec ordinari, excepte els següents:

 1. Les novetats amb menys de 6 mesos a la Biblioteca.
 2. El material de preu inferior a 6 euros.

Article 16. Determinació de la biblioteca receptora

 1. En el cas que hi hagi una sola petició es podrà fer aquest préstec amb la biblioteca que ho hagi demanat.
 2. Si hi ha més d'una petició al mateix temps, el préstec es farà seguint l'ordre cronològic de les peticions.

Article 17. Condicions del préstec

El préstec a altres biblioteques es regirà per les condicions següents:

 1. En el cas que es prestin documents originals, la biblioteca receptora és responsable que es compleixi la normativa legal vigent pel que fa a la propietat intel·lectual.
 2. Els documents prestats que siguin reproducció d'originals que ja tingui la biblioteca no caldrà retornar-los.
 3. La durada màxima del préstec és de 30 dies, a comptar des del dia que el document surt de la Biblioteca Sant Agustí. Amb la tramesa del document s'indicarà la data límit en la qual el document ha d'estar de nou a la Biblioteca Sant Agustí. Abans de l'acabament d'aquest termini, el peticionari pot demanar una prorroga de fins a dues setmanes. Si no hi ha raons justificades que recomanen denegar-la, la direcció de la biblioteca li concedirà la pròrroga.
 4. Per causa justificada, la direcció de la biblioteca podrà imposar altres condicions específiques o més restrictives al préstec. Totes les despeses del transport del material sol·licitat a la Biblioteca Sant Agustí seran a càrrec de la biblioteca peticionària.
 5. La tramesa es farà a ports deguts i el retorn mitjançant correu certificat.
 6. La seguretat del material és responsabilitat de la biblioteca peticionària des del moment en què el document abandona la Biblioteca Sant Agustí fins que torna a tenir-hi entrada.
 7. El material s'haurà de retornar degudament empaquetat.
 8. Si s'escau dany o pèrdua, la biblioteca peticionària ha d'assumir els costos de reparació o de reposició.

Secció 3a. Actuació com a peticionària

Article 18. Determinació de la biblioteca subministradora

En el cas que la Biblioteca Sant Agustí actuï com a peticionària per determinar amb quina biblioteca es farà el préstec, s'aplicaran criteris de proximitat geogràfica i facilitat de comunicació amb l'objectiu d'abaratir costos i abreujar els períodes en els quals els documents estan fora de la biblioteca.

Article 19. Condicions del préstec

 1. L'usuari que demani un document que calgui obtenir a través de préstec interbibliotecari, haurà de demanar-ho formalment.
 2. Un cop rebuda la petició, els serveis de la Biblioteca Sant Agustí tramitaran la petició a la biblioteca que pertoqui segons els criteris fixats a l'art. 18.
 3. La persona responsable del servei comunicarà a l'usuari l'arribada del document dins el termini màxim de 2 dies hàbils.
 4. Abans de retirar el document, el sol·licitant haurà d'abonar les despeses ocasionades. Si no les paga, se li bloquejarà el carnet fins que regularitzi la situació. En cas de reincidència, se li podrà denegar la gestió de més préstecs interbibliotecaris.
 5. Els usuaris de documents obtinguts en préstec interbibliotecari han de complir les condicions mínimes aplicables al préstec normal de documents. A més, hauran de complir les condicions específiques que la biblioteca subministradora hagi fixat. En aquest cas, es donarà a l'usuari una descripció escrita i detallada d'aquestes condicions.
 6. En el cas de documents originals l'usuari ha de respectar la normativa legal vigent pel que fa a la propietat intel·lectual i la normativa de préstec interbibliotecari de la biblioteca subministradora.
 7. En el cas de documents reproducció d'originals, els documents passen a ser propietat de l'usuari.
 8. Si la biblioteca subministradora no fixa previsions diferents més restrictives, la durada del préstec és de 30 dies, a comptar des del dia que el document surt de la Biblioteca Sant Agustí. Abans de l'acabament d'aquest termini, el peticionari pot demanar una prorroga de fins a dues setmanes Si no hi ha raons justificades que recomanen denegar-la, la direcció de la biblioteca li concedirà la prorroga.
 9. Les despeses que s'originin a càrrec de la Biblioteca Sant Agustí per obtenir documents en préstec interbibliotecari es repercutiran al sol·licitant del préstec.

Capítol 5. Fons obsolets i alienació de documents

Article 20. Fons obsolets

 1. Es consideraran fons obsolets els materials que compleixin amb els criteris d'obsolescència de la Biblioteca de Préstec i Central d'Obsolets (BPCO) del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya.
 2. Per raó del seu estat o contingut, es consideraran obsolets els volums:
  1. Vells: en mal estat de conservació, inservibles per manca de planes, amb planes esquinçades, etc.
  2. Inadequats: per als lectors o fora de lloc.
  3. Dolents: amb informació errònia.
  4. Elementals: esquemàtics o sense originalitat ni profunditat.
  5. Obsolets: per massa estrictes o de continguts antiquats.
 3. Altres criteris per considerar els volums obsolets seran els següents:
  1. El préstec: A partir de 3 anys seguits de no fer-ne ús es farà una primera selecció i a partir dels 5 anys la definitiva. Pels documents exclosos del préstec, s'atendrà a la normativa de la biblioteca i a la possibilitat d'adquirir o no versions renovades i noves edicions.
  2. Els documents repetits innecessàriament.
  3. Els documents rebutjats abans d'entrar a formar part de la col·lecció de fons general perquè es consideri que la temàtica o el tractament no són adequats per a la Biblioteca Sant Agustí.

Article 21. Alienació de fons obsolets

 1. Els documents obsolets es poden alienar sempre que no tinguin un interès patrimonial que recomani conservar-los i mantenir-los com a fons de la biblioteca.
 2. Els requisits per alienar-los són els següents:
  1. La direcció de la biblioteca farà una relació detallada dels que es poden alienar.
  2. Els documents han de tenir una antiguitat mínima de 5 anys.
  3. S'identificaran amb un segell que acrediti que han estat rebutjats per la biblioteca.
  4. No han d'estar afectats per la normativa vigent sobre patrimoni.
 3. Aquests documents s'oferiran, en primer lloc, a la BCPO i als Serveis Regionals de Suport a la Lectura Pública de Lleida.
 4. Si aquests serveis no els accepten, s'oferiran als centres escolars i entitats cíviques de la zona de servei de la biblioteca perquè en el termini d'un mes puguin examinar-los i retirar-los.
 5. Finalment, els que quedin es poden posar a la venda al públic. El preu de venda ha de ser de saldo i unitari i el fixarà la Comissió Municipal de Govern.
 6. Els ingressos generats es destinaran íntegrament a la biblioteca sense perjudici de les quantitats que s'hagin pressupostat inicialment pel seu funcionament normal.
 7. Els llibres en venda estaran exposats a un lloc concret de la biblioteca amb indicació clara de la seva situació. La venda es farà a la mateixa biblioteca o, excepcionalment, en data senyalades, en una parada situada als carrers de la ciutat.
 8. Si després d'un any d'estar a la venda no s'han venut es podran destruir.

Capítol 6. Serveis informàtics

Article 22. Disposicions comunes

 1. Els serveis informàtics inclouen l'accés a Internet i l'ús d'ordinadors per a feines particulars.
 2. Els horaris d'aquest servei seran els d'obertura de la biblioteca.
 3. Cada usuari podrà utilitzar el servei, com a màxim, durant 2 hores seguides. Si passat aquest període no hi ha cap altre usuari que ho demani, podrà utilitzar-lo fins que un altre usuari el demani o fins que la Direcció li ho permeti.
 4. Els disquets que hagin d'utilitzar-se hauran d'adquirir-se a la biblioteca o lliurar-los al personal de la biblioteca per tal que passin per un programa antivirus abans de fer-los servir.
 5. Els CD que s'utilitzin hauran de passar per un programa antivirus abans de fer-los servir.
 6. El servei es podrà reservar amb antelació personalment o per telèfon.
 7. La direcció de la biblioteca podrà limitar l'ús d'algun dels ordinadors a algun dels serveis informàtics que s'ofereixen.

Article 23. Servei d'accés a Internet

 1. L'Ajuntament no es fa responsable de l'ús que el usuaris facin de la xarxa ni de la confidencialitat dels missatges.
 2. Els joves de menys de 12 anys han d'estar acompanyats per un adult que se'n faci responsable o bé han de presentar un document on els pares o tutors acreditin que estan d'acord a que utilitzin aquest servei tot sols.

Article 24. Ús d'ordinadors

 1. L'ús dels ordinadors per a feines personals es limitarà als programes d'utilització més comú a nivell d'usuari que s'hi instal·lin.
 2. Els usuaris no podran emmagatzemar dades en el disc dur dels ordinadors.

Disposició final: Aquesta ordenança serà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació.

Diligència: Aquesta ordenança va ser aprovada inicialment pel ple de l'Ajuntament en sessió de 4/3/1996 i va quedar aprovada definitivament de forma automàtica en ho haver-se presentat al·legacions durant el període d'exposició al públic.

Diligència: La modificació d'aquesta ordenança la va aprovar inicialment el ple en sessió de 9/12/1998, i va quedar aprovada definitivament de forma automàtica en ho haver-se presentat al·legacions durant el període d'exposició al públic el dia 13/2/1999.

Diligència: La modificació d'aquesta ordenança la va aprovar inicialment el ple en sessió de 6/11/2000, i va quedar aprovada definitivament de forma automàtica en ho haver-se presentat al·legacions durant el període d'exposició al públic el dia 15/1/2001.