Biblioteca Sant Agustí

Normativa

Ordenança reguladora de l'ús de la Biblioteca Sant Agustí

Servei de préstec i gestió d'usuaris

Des de l'1 de març de 2010 les biblioteques públiques integrades en el catàleg Argus que gestiona el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació han aplicat un seguit de canvis en la gestió dels préstecs de documents i comptes dels usuaris i usuàries registrats a la base de dades del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

Biblioteca Sant Agustí

Nombre de documents en préstec i dies de préstec

Els usuaris i usuàries de totes les biblioteques públiques integrades al catàleg Argus poden endur-se en préstec un total de 20 documents en préstec durant 30 dies si així ho desitgen. D'aquests, 3 documents podran ser DVD, 3 CD, 4 revistes i 10 llibres.

Renovacions de documents

En cas de ser necessari, els usuaris i usuàries poden realitzar fins a 2 renovacions sempre i quan el document no tingui cap reserva prèvia a la sol·licitud de renovació.

Reserves de documents

Cada usuari o usuària pot realitzar fins a 5 reserves. A l'usuari o usuària se li comunicarà l'arribada del document i disposarà de fins a 5 dies per passar a recollir el document, termini a partir del qual s'anul·larà la reserva i es procedirà a satisfer la sol·licitud següent.

En el cas que s'informi a la biblioteca d'una adreça de correu electrònic, la comunicació es realitzarà mitjançant aquest sistema.

Penalitzacions per demores en el retorn dels documents prestats

Per tal de garantir el correcte funcionament del servei i l'accés de tots els usuaris i usuàries als documents que necessiten, es prega tenir especial cura en les dates de devolució dels documents prestats.

En el cas de demores en la data de devolució del document, el sistema informàtic aplicarà automàticament una penalització d'1 punt per document i dia de retard a partir de la data de venciment del préstec.

Per cada 60 punts de penalització acumulats s'aplicarà una exclusió temporal del servei de préstec a totes les biblioteques públiques de 15 dies. La data d'exclusió del servei de préstec començarà a comptar a partir de la data en què s'han retornat els documents.

Sistema de recepció d'avisos per correu electrònic

En cas de facilitar a la biblioteca una adreça de correu electrònic serà possible de rebre de forma automàtica avisos de propers venciments de terminis de préstecs, terminis vençuts i avisos d'arribada de documents reservats.